FÖRKLARING OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

för Eckes-Granini Sverige AB

Status mars 2024

Eckes-Granini Sverige AB (hädanefter "Eckes-Granini") driver webbplatsen (nedan kallad "Webbplatsen") som är tillgänglig under domänen "www.eckes-granini.se" samt mobilapplikationer med extern närvaro online såsom profiler på sociala medier (nedan gemensamt "onlineerbjudande"). I det följande kommer vi att informera dig om insamling av personuppgifter i samband med användningen av denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan relateras till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser och användarbeteende.

Ansvarigt organ enligt GDPR artikel 4, stycke 7, är:

Eckes-Granini Sverige AB Källbäcksrydsgatan 23, 507 31 Brämhult

kundtjanst@eckes-granini.com

Alla förfrågningar om information, rättelse eller radering, invändningar eller återkallande av samtycke, utövande av rätten att begränsa behandlingen eller rätten till dataportabilitet samt kommentarer eller frågor från användaren angående dataskydd ska skickas till den adressen.

Dina uppgifter kommer att samlas in, behandlas och användas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den tyska federala dataskyddslagen (BDSG) samt – om tillämpligt – tyska telekommunikationer/telemedia Data Protection Act (TTDSG) som beskrivs mer i detalj nedan.

Behandling av personuppgifter utförs på basis av följande rättsliga grund i enlighet med GDPR. Om mer specifika rättsliga grunder är relevanta i enskilda fall kommer vi vidare att informera dig om detta i förklaringen om skydd av personuppgifter.

 • Om den registrerade har gett samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika syften – samtycke (GDPR artikel 6, stycke 1, bokstav a)).

 • Om behandlingen är nödvändig i syfte att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, eller i syfte att genomföra åtgärder som vidtagits innan ett avtal ingicks – fullgörande av kontraktet och förfrågningar före ingående av ett avtal (GDPR- artikel 6 1 mom. bokstav b)).

 • Om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som åligger oss – juridisk skyldighet (GDPR artikel 6(1)(c)).

 • Om behandling är nödvändig för att skydda vårt legitima intresse eller en tredje parts legitima intresse, och detta inte åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter – legitima intressen (GDPR artikel 6, punkt 1), bokstav f)).

1. Insamling av personuppgifter för informationsbruk

(1) Om du endast använder webbplatsen i informationssyfte, d.v.s. Om du inte loggar in för att använda webbplatsen, registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi inte in några andra personuppgifter än de uppgifter som din webbläsare skickar för att du ska kunna besöka webbplatsen. Dessa är:

 • IP-adress

 • Datum och tid för begäran

 • Tidsskillnad jämfört med Greenwich Mean Time (GMT)

 • Innehållet i begäran (specifik sida)

 • Hiträkningsstatus/HTTP-statuskod

 • Mängd data som överförs i det enskilda fallet

 • Webbplatsen där förfrågan kommer ifrån

 • Webbläsare

 • Operativsystem och dess gränssnitt

 • Språk och version av webbläsarens programvara.

(2) Dessutom kan cookies lagras på din dator när webbplatsen används. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk som tilldelas den webbläsare du använder och genom vilka viss information går till webbplatsen som ställer in cookies (i det här fallet oss). En cookie innehåller vanligtvis namnet på den domän som cookien kommer från, cookiens "livstid" och ett värde, vanligtvis ett godtyckligt genererat unikt nummer. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. Deras syfte är generellt att göra Internet mer användarvänligt och effektivt. Cookies används endast av oss i enlighet med lagbestämmelserna. Det innebär att vi alltid inhämtar ett återkallbart samtycke, även om inte lagen kräver det. Detta gäller särskilt om det är strikt nödvändigt att spara och läsa information, inklusive cookies, för att göra vårt onlineerbjudande tillgängligt.

Vi behandlar personuppgifter med hjälp av cookies på grundval av olika rättsliga grunder. Om samtycke har inhämtats är den rättsliga grunden för behandlingen det givna samtycket. Om samtycke har getts och cookies är nödvändiga, kommer uppgifterna som behandlas med dessa cookies att behandlas på grundval av vårt berättigade intresse (t.ex. i den operativa aktiviteten för vårt onlineerbjudande och för att förbättra användarvänligheten) eller för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, om detta görs i samband med fullgörandet av våra avtalsförpliktelser. Vi kommer att förklara de syften för vilka cookies behandlas av oss i denna integritetspolicy eller i samband med vårt samtycke och bearbetningsprocess.

Vi använder en lösning från Papoo Software & Media GmbH för administration av cookies och ditt samtycke. Som en del av orderhanteringen överför vi därför personuppgifter (data om samtycke) till Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Tyskland som databehandlare. Med samtyckesdata menar vi följande data: datum och tid för besöket eller samtycke/avslag, enhetsinformation. Behandlingen av uppgifterna utförs med sikte på att uppfylla de juridiska skyldigheterna (skyldighet att tillhandahålla bevis enligt GDPR artikel 7, punkt 1) och tillhörande dokumentation för samtycke, alltså på grundval av GDPR artikel 6, punkt. 1, bokstav c). En lokal lagring används för att lagra data. Uppgifterna om samtycke sparas i 3 år. Uppgifterna lagras i Europeiska unionen. Ytterligare information om de insamlade uppgifterna och kontaktinformation finns på https://www.ccm19.de/en/privacyclarification.html. Information om vilka cookies som används och möjligheten att ge samtycke till användningen av cookies finns i inställningarna för samtycke. Där kan du också återkalla ditt samtycke.

2. Insamling av personuppgifter för personligt bruk

(1) Förutom den rent informationsmässiga användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För att göra detta måste du vanligtvis tillhandahålla ytterligare personuppgifter som vi kommer att använda för att tillhandahålla respektive tjänst. Om ytterligare frivillig information är ett alternativ kommer den att märkas därefter. Vi samlar in, behandlar och använder endast de personuppgifter som är nödvändiga för din användning av webbplatsen och/eller fullgörandet av ett avtal som ingåtts med oss, eller uppgifter som du själv tillhandahåller oss. Detta inkluderar särskilt följande översikts- och användningsdata som kan överföras via formulär på vår webbplats:

 • Företag

 • Namn (med hälsning, titel, förnamn, efternamn och kön)

 • Adress

 • Telefonnummer

 • Faxnummer

 • E-postadress

 • Födelsedatum

 • Data om användarens registrering och inloggning

 • Användarens bankuppgifter

 • Momsnummer (valfritt)

(2) Översiktsdata och användningsdata kommer att användas av oss för att vid behov skapa, designa, ändra och avsluta ett avtalsförhållande med dig för att kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att kunna logga användaren på webbplats och för att kunna kontakta dig, om du begär det, eller om det är nödvändigt inom ramen för avtalsförhållandet eller är tillåtet enligt lag.

Personuppgifter lagras och behandlas i Europeiska unionen, med undantag för de uppgifter som samlas in av de tredjepartsleverantörer som nämns nedan.

3. Radering av data

Om inte annat anges i detta uttalande om skydd av personuppgifter eller vid databehandling via kontaktformuläret på webbplatsen, lagrar vi endast dina uppgifter så länge vi behöver dina uppgifter, t.ex. för att behandla en begäran som du har skickat till oss. Om inte annat avtalats kommer dina personuppgifter därför att raderas efter att din begäran har behandlats. Sammanfattande uppgifter kommer att raderas två år efter att avtalsförhållandet upphört vid kalenderårets utgång, om det inte är nödvändigt och lagligt tillåtet att lagra dem längre.

4. Anonym statistisk analys av användardata

Om du inte invänder har vi rätt att skapa användarprofiler med hjälp av pseudonymer i syfte att annonsera, marknadsundersökningar eller för syftet med webbplatsens behovsbaserade design. Vi analyserar även användningsdata anonymt för statistiska ändamål för att utforma webbplatsen i enlighet med kraven. Du kan invända mot denna användning av dina personuppgifter genom att meddela oss.

5. Användning av Google Analytics

(1) Vi använder Google Analytics för att mäta och analysera användningen av vår webbplats på basis av ett pseudonymt ID-nummer för användaren. Användarens ID-nummer används för att tilldela analysinformation till en terminal för att identifiera innehållet som användarna av terminalen har kommit åt inom en eller flera användningsprocesser, vilka nyckelord de har använt, kommit åt igen eller om de har interagerat med vår online erbjuda på hemsidan, när och hur länge, detta utan unika uppgifter som namn eller e-postadresser. Pseudonyma användarprofiler skapas med information från användningen av olika enheter, genom vilka cookies kan användas. Google Analytics varken loggar eller lagrar individuella IP-adresser för användare i EU. Google Analytics tillhandahåller dock ungefärliga uppgifter om den geografiska platsen från strukturen för IP-adressen. För användare inom EU används data om IP-adressen uteslutande för denna härledning av geolokaliseringsdata, innan den raderas. När Google Analytics samlar in mätvärden görs alla IP-frågor till servrar baserade i EU innan trafik dirigeras till Analytics-servrar utanför EU för bearbetning.

(2) Tjänsteleverantören för Google Analytics är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (https://www.ccm19.de/en/privacyclarification.html). Uttalandet om skydd av personuppgifter kan ses på https://policies.google.com/privacy?hl=en. Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google Ireland Limited, vars innehåll kan ses här: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Grunden för överföring till tredjeländer är EU-US Privacy Shield och standardavtalsvillkor (https://business.safety.google/adsprocessorterms). Du kan invända mot denna användning av dina personuppgifter enligt följande: Opt-Out-Plugin: https://business.safety.google/intl/en/adsprocessorterms/; Inställningar för att visa annonser: https://adssettings.google.com/authenticated. För mer information om Google Analytics, typer av bearbetning och bearbetade data, se https://business.safety.google/intl/en/adsprocessorterms/

6. Google Consent Mode
Vi använder Google Consent Mode på vår webbplats, en funktion som tillhandahålls av Google och som gör att vi kan säkerställa överensstämmelse med dataskyddsförordningar och regler om cookie-samtycke. Google Consent Mode gör det möjligt för oss att ta hänsyn till dina samtyckesinställningar, särskilt i samband med användningen av Googles produkter som Google Analytics och Google Ads.

Google Consent Mode fungerar genom att samla in information om huruvida du har samtyckt till användningen av cookies och andra spårningstekniker på vår webbplats. Baserat på denna information kommer Google Analytics att samla in och skicka data från din aktuella session eller inte.

Om du inte har samtyckt till användningen av cookies kommer ingen information om dina onlineaktiviteter att vidarebefordras till Google Analytics eller Google Ads.

7. Nyhetsbrev via e-post

(1) Om du ger separat samtycke till detta kan vi skicka dig information om användning av webbplatsen samt allmän kundinformation (e-postnyhetsbrev) via e-post. Ditt samtycke kommer att sparas och du kan när som helst komma åt innehållet i samtycket samt detta meddelande. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. En invändning kan göras mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Registreringsprocessen registreras utifrån våra legitima intressen för att bevisa att den har utförts korrekt. I den mån vi kräver att en tjänsteleverantör skickar e-post, sker detta utifrån vårt berättigade intresse av ett effektivt och säkert system.

(2) Innan vi raderar dem sparar vi avregistrerade e-postadresser endast i syfte att ett eventuellt försvar mot anspråk, detta i upp till tre år på grundval av vårt berättigade intresse av att kunna styrka ett tidigare givet samtycke. En individuell begäran om radering är möjlig när som helst, förutsatt att det tidigare samtycket bekräftas samtidigt. Vid skyldigheter att varaktigt följa invändningar förbehåller vi oss rätten att spara e-postadressen i en så kallad "blockerad lista" endast för detta ändamål.

8. Integrering av tredjepartstjänster

(1) Vi har integrerat YouTube-videor i vårt onlineerbjudande, som lagras på www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Dessa är alla integrerade i det "utökade dataskyddsläget", d.v.s. ingen data om dig som användare kommer att överföras till YouTube om du inte spelar upp videorna. Uppgifterna som nämns i punkt 2 överförs endast när du spelar upp videorna. Vi har inget inflytande på denna överföring av data. Vi har också integrerat innehåll från följande tredjepartsleverantörer på denna webbplats: Google Maps.

(2) Genom att besöka webbplatsen får tredjepartsleverantören informationen som du har kommit åt via motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns i punkt 1.1 i denna deklaration. Detta sker oavsett om denna tredjepartsleverantör tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad hos plugin-leverantören kommer dessa data att överföras direkt till ditt konto. Om du inte vill koppla din profil till tredjepartsleverantören måste du logga ut innan knappen aktiveras.

(3) Tredjepartsleverantören lagrar dessa uppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av webbplatsen. En sådan utvärdering görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att leverera behovsbaserad reklam. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler. För att utöva denna rätt, vänligen kontakta den relevanta tredjepartsleverantören.

(4) Ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och tredjepartsleverantörens behandling finns i uttalandena nedan om skydd av personuppgifter för tredje parts leverantörer. Här hittar du även ytterligare information om dina rättigheter i detta sammanhang och om inställningsmöjligheter för att skydda din integritet.

(5) Adresser till relevanta leverantörer och URL med deras förklaringar om skydd av personuppgifter:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Kalifornien 94043, USA; https://business.safety.google/intl/en/adsprocessorterms/.

9. Underleverantörer

Vi använder underleverantörer som en del av behandlingen av personuppgifter och ingår avtal med dessa processorer i enlighet med kraven i GDPR art. 28.

Följande används som underleverantörer för att vara värd för webbplatsen:

Deutsche Telekom MMS GmbH

Riesaer Straße 5

01129 Dresden

TYSKLAND

https://www.telekom-mms.com/

10. Närvaro på sociala nätverk (sociala medier)

Som en del av vår onlinenärvaro på sociala nätverk behandlar vi data om de användare som är aktiva där. Personuppgifter kan även behandlas utanför Europeiska unionen. Detta kan innebära en risk för användarna, eftersom det till exempel kan göra det svårare att upprätthålla användarnas rättigheter. Dessutom behandlas dessa uppgifter vanligtvis i de sociala nätverken för marknadsundersökningar och för reklamändamål. För en detaljerad beskrivning av de aktuella behandlingsformerna och möjligheterna att göra invändningar (opt-out) hänvisar vi till deklarationerna om skydd av personuppgifter och information från ägarna till de aktuella nätverken.

Begäran om information och utövandet av den registrerades rättigheter kan utövas mest effektivt hos leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan direkt vidta lämpliga åtgärder och tillhandahålla information. Behöver du ändå hjälp är du välkommen att kontakta oss.

11. Skydd av personuppgifter

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med dataskyddskrav för att skydda användarens personuppgifter. Alla våra anställda som är involverade i behandlingen av personuppgifter är skyldiga att upprätthålla datasekretess och utbildas därefter. Användarens personuppgifter krypteras med HTTPS när de överförs till webbplatsen.

12. De registrerades rättigheter

Användaren och andra registrerade kan göra anspråk på följande rättigheter från oss med avseende på deras personuppgifter i enlighet med GDPR, inklusive GDPR art. 15 till 21:

 • Rätten att få insyn i relevanta personuppgifter (GDPR art. 15)

 • Rätten till rättelse (GDPR art. 16)

 • Rätten till radering (”rätten att bli bortglömd”) (GDPR art. 17)

 • Rätten till begränsning av behandling (GDPR art. 18)

 • Rätt att göra invändningar om databehandlingen utförs med stöd av GDPR art. 6 stycken. 1, bokstav e) eller f) (GDPR art. 21). Se även följande hänvisning till rätten att invända enligt GDPR art. 21.

 • Rätten till dataportabilitet (GDPR art. 20)

 • Rätten att när som helst återkalla ett givet samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen, om databehandlingen utförs på grundval av samtycke enligt GDPR art. 6 stycken. 1 a) eller 9 § mom 2, bokstav a).

 • Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddstillsynsmyndighet angående vår behandling av dina personuppgifter (GDPR art. 77).

Hänvisning till rätten att invända enligt GDPR art. 21

Av skäl relaterade till din specifika situation har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, som utförs med stöd av GDPR art. 6 stycken. 1, bokstav e) eller f). Det gäller även profilering med stöd av dessa bestämmelser. Om personuppgifterna som hänför sig till dig behandlas för direktmarknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av de personuppgifter som hänför sig till dig i reklamsyfte. Detta gäller även profilering i den mån det avser sådan direktmarknadsföring.

13. Tillsynsmyndighet för dataskydd och rätt att överklaga

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, inklusive i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig är i strid med bestämmelserna i GDPR. Den dataskyddstillsynsmyndighet som är ansvarig för oss är:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-PfalzHintere Bleiche 34D-55116 Mainz

Telefon: +49 (0) 6131 208-2449Fax: +49 (0) 6131 208-2497Websted: https://www.datenschutz.rlp.de/   E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de  

14. Dataskyddsrådgivare

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på privacy@eckes-granini.com eller via vår postadress, där du adresserar till "Dataskyddsombudet".

15. Uppdatering av denna policy om skydd av personuppgifter

Det är nödvändigt från tid till annan att anpassa innehållet i denna policy om skydd av personuppgifter. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra det när som helst. Vi kommer att skicka den ändrade versionen av meddelandet om skydd av personuppgifter till registrerade användare via e-post innan det träder i kraft och kommer att publicera det på samma plats som detta meddelande om skydd av personuppgifter.

Om vi tillhandahåller adresser och kontaktuppgifter till företag och organisationer i denna integritetspolicy, vänligen notera att adresserna kan ändras med tiden och att informationen bör kontrolleras innan du kontaktar oss.